برقرسانی خورشیدی به روستای ایلانکش از توابع کلیبر

پرینت
برقرسانی خورشیدی به روستای ایلانکش از توابع کلیبر
 
 آذر سولار سازه - تامین برق خورشیدی 
 
آذر سولار سازه - تامین برق خورشیدی 
 
آذر سولار سازه - سیستم تامین برق 
 
آذر سولار سازه - تامین برق خورشیدی 
 
آذر سولار سازه - تامین برق خورشیدی 
 
آذر سولار سازه - سیستم تامین برق 
 
 آذر سولار سازه - سیستم تامین برق
 
آذر سولار سازه - سیستم تامین برق